Statut szkoły - IV. ORGANIZACJA SZKOŁY

 

IV. ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 4

1. Statut szkoły określa organizację szkoły z uwzględnieniem przepisów § 5-9.

2. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.

3. W trakcie roku szkolnego mogą być organizowane wyjazdy na tzw. „Zieloną Szkołę”, gdzie prowadzone są zajęcia obowiązkowe i zajęcia nadobowiązkowe oraz działania wychowawcze integrujące zespół klasowy. Program „Zielonej Szkoły” musi być zatwierdzony przez dyrektora szkoły po uzyskaniu akceptacji przez klasowy zespół nauczycielski.

§ 5

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

2. W szkole mogą być tworzone oddziały integracyjne w celu umożliwienia uczniom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić z zastrzeżeniem ust. 4, od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych (z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego realizowanego w warunkach integracji).

3. W przypadku, gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, określoną w ust. 2 liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2.

4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczy określonej w ust. 2 i 3.

5. W zależności od liczebności klas i możliwości zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w klasach IV-VI mogą być tworzone międzyklasowe grupy na zajęciach wychowania fizycznego.

6. W szkole mogą być prowadzone oddziały przedszkolne, w tym oddziały integracyjne, w których realizowany jest program wychowania przedszkolnego. 

7. Do oddziału integracyjnego może być przyjęty tylko jeden uczeń z zaburzeniami zachowania lub autyzmem.

 

§ 6

1. Godzina lekcyjna trwa 45 min. W uzasadnionych przypadkach zajęcia prowadzone są w czasie od 30 do 60 minut z zachowaniem ogólnego tygodniowego czasu zajęć ustalonego w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w § 10 ust. 3. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, a po 3 i 4 lekcji 15 minut. Dopuszcza się wprowadzenie przerwy 5 min. po 6 i 7 lekcji. 

2. Edukacja wczesnoszkolna odbywa się zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem o ramowych planach nauczania. Dyrektor szkoły może przydzielić prowadzenie niektórych zajęć nauczycielom przedmiotowcom. 

§ 7

1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę. 

2. Do świetlicy przyjmowani są wszyscy uczniowie dojeżdżający oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia złożonego przez rodziców (prawnych opiekunów) uczniowie miejscowi.

3. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy mają uczniowie dojeżdżający, a następnie miejscowi z klas I-III.

4. Świetlica prowadzi pozalekcyjne formy pracy opiekuńczo - wychowawczej w grupach nie większych niż 25 osób.

5. Czas pracy świetlicy dostosowany jest do potrzeb uczniów i rodziców, określony corocznie w arkuszu organizacyjnym szkoły.

6. Pracownikami świetlicy są: wychowawcy świetlicy, kierownik świetlicy.

7. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy szkolnej sprawuje kierownik świetlicy. Zakres obowiązków kierownika świetlicy ustala dyrektor szkoły. Świetlica działa zgodnie z regulaminem (zał. 7) 

§ 8

1. Biblioteka, biblioteka multimedialna i czytelnia jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz rozwijaniu zainteresowań czytelniczychuczniów. Biblioteka i czytelnia działa zgodnie z regulaminem (zał. 8).

2. Z biblioteki na terenie szkoły mogą korzystać uczniowie nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Książki wypożyczane są w bibliotece w godzinach określonych w harmonogramie pracy biblioteki oraz zgodnie z regulaminem wypożyczeń. Inne osoby mogą korzystać z biblioteki tylko na miejscu.

3. Do podstawowych zadań biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona zbiorów bibliotecznych,

2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej zwłaszcza o zbiorach własnych,

3) udostępnienie i pomoc w wykorzystaniu biblioteki multimedialnej.

4. Zadania nauczycieli bibliotekarzy:

1) prace pedagogiczne:

a) udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki,

b) prowadzenie działalności informacyjnej i poradnictwa,

c) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa,

d) prowadzenie lekcji bibliotecznych,

e) udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej (zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania),

f) udział w realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów, bibliotekami pozaszkolnymi.

2) prace organizacyjno - techniczne:

a) gromadzenie zbiorów,

b) ewidencja i opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) prowadzenie warsztatu informacyjnego (katalogi, kartoteki, księgozbiór podręczny),

d) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy biblioteki,

e) sporządzanie planów pracy biblioteki.

§ 9

1. Uczniom uczącym się poza miejscem zamieszkania nie zapewnia się internatu lub dowozu.

§ 10

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji roku szklonego opracowany do 30 kwietnia każdego roku przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, w oparciu o aktualne rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

4. Dla uczniów nie uczęszczających na lekcje religii lub zwolnionych z lekcji wf na stałe, szkoła, w porozumieniu z rodzicami, organizuje opiekę zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem. W przypadku, gdy jest to pierwsza lub ostatnia godzina lekcyjna, uczeń może nie przebywać na terenie szkoły – wymagane jest wtedy pisemne oświadczenie rodzica o zapewnieniu dziecku opieki.

5. Uczniowie mający zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego bądź uczniowie, którzy nie posiadają w danym dniu odpowiedniego stroju na lekcję wychowania fizycznego lub obuwia zmiennego na lekcję informatyki, pozostają pod opieką wychowawcy świetlicy.

6. Uczniom nie uczęszczającym do świetlicy szkolnej, zapewniona jest na terenie szkoły opieka nauczycieli od godz. 745. Podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie pozostają pod opieką nauczycieli, zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem dyżurów. Po zakończonych zajęciach uczniowie mają obowiązek opuszczenia szkoły.

Kontakt

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Kusocińskiego
ul. Polna 17
66-340 Przytoczna
tel./fax (95) 749 43 22
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Konto

NIP: 596-15-64-309     regon: 210205194

Konto Rady Rodziców:
Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz o/Przytoczna
nr konta: 12 8367 0000 0052 2397 8000 0001

Jesteś tutaj: Home O szkole O szkole Statut