Statut szkoły - VI. SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

VI. SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 16

1. Do szkoły przyjmowani są uczniowie zamieszkali w rejonie szkoły określonym przez organ prowadzący.

2. W miarę wolnych miejsc w oddziałach mogą być przyjmowani uczniowie zamieszkali poza rejonem.

3. Do klas integracyjnych przyjmowani są uczniowie niepełnosprawni na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego realizowanego w warunkach integracjiwydanych przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, a pozostali uczniowie za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

4. Na przełomie maja i czerwca odbywa się spotkanie organizacyjne z rodzicami dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej.

5. Kwalifikacja uczniów do klas integracyjnych odbywa się w następujący sposób:

1) Podania o przyjęcie dziecka posiadającego orzeczenie wymienione w § 16.3 do I klasy i przyjmowane są w terminie do końca kwietnia w roku szkolnym poprzedzającym podjęcie nauki przez dziecko.

2) Do kl. II - VI prowadzone będą jedynie przyjęcia uzupełniające w przypadku dysponowania wolnymi miejscami.

3) Z dziećmi i rodzicami, którzy złożyli komplet dokumentów odbywa się spotkanie organizacyjne.

4) Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do klasy integracyjnej w szkole podejmuje zespół w składzie: dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły, pedagog szkolny, wychowawcy klas I, a w przypadku zapisów uzupełniających wychowawca klasy, o przyjęcie do której ubiega się uczeń, psycholog z poradni psychologiczno - pedagogicznej współpracujący ze szkołą.

5) Podejmując ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do klasy integracyjnej komisja kieruje się realnymi możliwościami stworzenia dziecku w naszej szkole optymalnych warunków do rozwoju.

6) Informację o decyzji w sprawie przyjęcia dziecka do szkoły rodzic (prawny opiekun) otrzymuje do dnia 15 maja.

6. Prawa ucznia, z uwzględnieniem praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka, są szczegółowo opisane w Regulaminie Szkoły (zał. 9).

 

7. Obowiązki ucznia są szczegółowo opisane w Regulaminie Szkoły i uwzględniają obowiązki w zakresie:

1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,

2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach,

3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,

4) warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły,

5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.

8. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:

1) Rodzic (prawny opiekun) może złożyć pisemną skargę z uzasadnieniem na ręce Dyrektora szkoły.

2) Skargę rozpatruje zespół – kolegium dyrektora w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnej skargi wymienionej w pkt. 1). Dyrektor może powołać do pracy w zespole dodatkowe osoby w zależności od potrzeb.

9. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów.

1) Wyróżnienia i nagrody za wzorową postawę i szczególne osiągnięcia w nauce oraz pracy dla społeczności szkolnej.

2) Upomnienia i kary za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkoły, za lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych, za naruszenie porządku szkolnego, łamanie prawa.

3) Szkoła powiadamia rodziców ucznia o otrzymaniu przez ucznia nagrody lub o zastosowaniu wobec niego kary.

4) Szczegółowy opis nagród i kar znajduje się w Regulaminie Szkoły.

10. Tryb odwoławczy od udzielonych kar.

1) Rodzic (prawny opiekun) może złożyć pisemne odwołanie z uzasadnieniem, na ręce dyrektora szkoły, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od otrzymania informacji o udzielonej karze.

2) Odwołanie rozpatruje zespół – kolegium dyrektora. Dyrektor może powołać do pracy w zespole dodatkowe osoby w zależności od potrzeb. 

3) Zespół rozpatruje odwołanie, podejmuje decyzję i udziela pisemnej odpowiedzi w ciągu 7 dni od daty wpływu pisma od rodziców (prawnych opiekunów). Decyzja zespołu jest ostateczna.

11. Czynności związane z nieobecnością ucznia w szkole:

1) Każda nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona według opisu zawartego w Regulaminie Szkoły.

2) W przypadku ciągłej nieobecności trwającej dłużej niż pięć dni, rodzic zobowiązany jest powiadomić wychowawcę klasy o przyczynach nieobecności,

3) W przypadku planowanej dłuższej nieobecności ucznia, rodzic zobowiązany jest do pisemnego poinformowania o niej szkoły oraz uzgodnienie z nauczycielami sposobu uzupełnienia programowych treści nauczania.

12. Na terenie szkoły obowiązuje noszenie przez uczniów stroju według opisu znajdującego się w Regulaminie Szkoły.

13. Organizacje uczniowskie:

1) W szkole działają koła i organizacje, których celem jest działalność wychowawcza wśród młodzieży oraz rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Na początku roku szkolnego przedstawiają one swoje plany pracy, które znajdują się w dokumentacji szkoły.

2) Dyrektor szkoły przydziela każdej organizacji opiekuna spośród nauczycieli.

3) Każda organizacja posiada roczny plan pracy, w oparciu o który prowadzi swoją działalność.

4) Rodzice przyjmowanego ucznia do szkoły zapoznają się z ofertą wychowawczą proponowaną w programie wychowawczym szkoły.

5) Rodzice mają prawo do decydowania o procesie wychowania dziecka w szkole. 

6) Obowiązkiem rodziców jest:

a) zapisanie dziecka do szkoły do końca kwietnia w roku, w którym dziecko kończy 6 lat, 

b) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

c) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

d) systematyczne kontaktowanie się z wychowawcą i nauczycielami.

7) Rodzice w miarę możliwości mogą udzielać pomocy organizacyjneji materialnej szkole.

8) Formy współpracy z nauczycielami i dyrekcją określa regulamin rady rodziców.

9) Wywiadówki, zebrania, uroczystości szkolne to doskonała okazja do wymiany poglądów, podjęcia konkretnych działań, które w najlepszy sposób służyłyby wspieraniu rozwoju dziecka oraz rodziny. 

14. Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:

1) Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia sprzętu elektronicznego, w tym: urządzeń multimedialnych, gier elektronicznych, itp.

2) Używanie przez uczniów telefonów komórkowych na terenie szkoły szczegółowo opisuje Regulamin Szkoły.

3) W sytuacjach awaryjnych istnieje możliwość korzystania z telefonu w sekretariacie szkoły.

Kontakt

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Kusocińskiego
ul. Polna 17
66-340 Przytoczna
tel./fax (95) 749 43 22
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Konto

NIP: 596-15-64-309     regon: 210205194

Konto Rady Rodziców:
Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz o/Przytoczna
nr konta: 12 8367 0000 0052 2397 8000 0001

Jesteś tutaj: Home O szkole O szkole Statut