Statut szkoły

 STATUT  

tekst jednolity po zmianach wprowadzonych  

na Radzie Pedagogicznej w dniu 24.01.2011r. 

 

Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej został opracowany na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 z r. 2001 poz. 624) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 29 z r. 2001 poz. 323 z późniejszymi zmianami). 

 


I. NAZWA SZKOŁY 

§ 1 

1. Statut publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, zwanej dalej „szkołą”, 

1) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 

2) im. Janusza Kusocińskiego 

3) siedziba: ul. św. Jana Bosco 1, 66 – 340 Przytoczna

2. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu na pieczątkach, tablicach urzędowych. Na okrągłych pieczęciach urzędowych używana jest skrótowa nazwa szkoły – „Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej”.  Na nagłówkowej pieczęci szkoły dodano siedzibę, telefon, NIP i Regon.  

3. Organem prowadzącym jest Gmina Przytoczna. 

4. Szkole nadano imię Janusza Kusocińskiego uchwałą Rady Gminy Przytoczna nr XXII/127/2004 z dnia 23 listopada 2004r. 


 

II. CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 2 

1. Statut szkoły określa w szczególności: 

1) Cele i zadania szkoły uwzględniające założenia ujęte w Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki

a) Zapewnienie uczniom wykształcenia podstawowego poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły,  

b) Edukacja w warunkach poszanowania godności osobistej i szacunku dla drugiego człowieka, 

c) Przygotowanie wychowanków do bycia użytecznymi i odpowiedzialnymi członkami społeczeństwa, 

d) Wspomaganie wychowawczej roli rodziny,

e) Kształtowanie szacunku do tradycji narodowej, 

f) Rozwijanie zainteresowań i postawy twórczej uczniów, 

g) Umożliwienie pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami i potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, 

h) Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie, 

i) Nauczenie korzystania z różnorodnych form kulturalnego spędzania czasu, 

j) Wspomaganie uczniów z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi, 

k) Propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci, 

l) Integrowanie dzieci z różnych środowisk i obwodów szkolnych. 

2) Sposób wykonywania zadań Szkoły: 

a) Udzielanie uczniom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, współpraca z poradnią psychologiczno ? pedagogiczną oraz innymi placówkami specjalistycznymi, 

b) Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania  do możliwości psychofizycznych uczniów, 

c) Organizacja i prowadzenie kół zainteresowań oraz kół przedmiotowych, 

d) Otaczanie szczególną opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji losowej przy współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej,  

e) Organizacja nauczania dla dzieci niepełnosprawnych  w systemie klas integracyjnych I?VI i przedszkolnych oddziałów integracyjnych, 

f) Utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 

g) Opieka nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych oraz pozalekcyjnych sprawowana przez nauczycieli prowadzących zajęcia lub osoby uprawnione przez dyrektora, 

h) Opieka nad uczniami w czasie przerw międzylekcyjnych sprawowana przez nauczycieli zgodnie z przyjętym harmonogramem na każdy rok szkolny, 

i) Opieka nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę zgodnie z zasadami BHP, 

j) Prowadzenie zajęć wyrównawczych i terapeutycznych, 

k) Realizowanie projektów edukacyjnych ze środków pozabudżetowych, 

l) Organizowanie wypoczynku dla dzieci, 

m) Objęcie budynku i terenu szkolnego nadzorem kamer CCTV (monitoring)

3) Zadania zespołów nauczycielskich: 

a) Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. Przewodniczącym  zespołu jest wychowawca danego oddziału. Do zadań tego zespołu należy: 

a.1) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb, 

a.2) zapoznanie się z programem wychowawczym danej klasy przedstawionym przez jej wychowawcę, 

a.3) wspieranie wychowawcy klasy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

a.4) wnioskowanie do dyrektora szkoły o wyróżnienie lub ukaranie ucznia zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji szkolnej, 

a.5) analizowanie sytuacji uczniów mających trudności w  nauce i opracowywanie sposobów udzielania im skutecznej pomocy, 

a.6) współpraca z pedagogiem szkolnym, pedagogiem specjalnym, psychologiem, logopedą i rewalidatorem. 

b) Zespół przedmiotowy ? tworzą nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych. W szkole działają zespoły matematyczno-przyrodniczy, humanistyczny. Zadaniem każdego zespołu jest: 

b.1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia realizacji programów nauczania i korelowanie treści nauczania  przedmiotów pokrewnych, 

b.2) wybór programów nauczania oraz modyfikowanie ich w  miarę potrzeby, 

b.3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

b.4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i uzupełnianie ich wyposażenia, 

b.5) wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania. 

c) Zespół nauczania zintegrowanego ? tworzą nauczyciele klas pierwszego etapu edukacji. Do zadań tego zespołu należy: 

c.1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia realizacji programów nauczania, 

c.2) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

c.3) opracowanie i realizacja programu wychowawczego dla I etapu edukacyjnego. 

d) Zespół integracyjny ? tworzą specjaliści pracujący w szkole, tj. pedagog szkolny, logopeda, rewalidator, a także nauczyciele wspierający  i przedmiotowi pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi oraz kierownik świetlicy lub nauczyciel oddelegowany przez niego.  Do zadań tego zespołu należy analiza bieżących problemów związanych z nauczaniem i wychowaniem integracyjnym w szkole w tym: 

d.1) konstruowanie indywidualnych programów nauczania, 

d.2) formułowanie zasad oceniania w przypadku dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia integracyjnego, 

d.3) ustalanie zasad i form współpracy w klasie integracyjnej, 

e) Zespół diagnoz – tworzą nauczyciele matematyki, języka polskiego i przyrody. Do zadań zespołu należy: 

e.1) ustalanie w porozumieniu z dyrektorem szkoły diagnoz na dany rok szkolny,  

e.2) przygotowanie narządów badawczych przy współpracy z nauczycielami i pracownikami ośrodków metodycznych, 

e.3) opracowanie raportów z przeprowadzonych diagnoz. 

f) Zespół promocji szkoły – w skład wchodzi wicedyrektor, nauczyciele wskazani przez dyrektora szkoły. Zadaniem zespołu jest szerzenie szeroko pojętej promocji szkoły na wszystkich możliwych jej aspektach. 

g) Zespół wychowawczy – w skład zespołu wchodzą: opiekun SU, pedagog szkolny, wych. świetlicy oraz po 1 nauczycielu wskazanym przez dyrektora szkoły (z klas I?III i IV – VI). Zadaniem zespołu jest przede wszystkim organizowanie różnych form działalności wychowawczej. 

h) Kolegium dyrektora – w skład zespołu wchodzą: wicedyrektor, opiekun SU, przedstawiciel ZNP. Zadaniem zespołu jest wspieranie dyrektora w jego pracy oraz doradzanie w podejmowaniu różnych decyzji. 

i) Wszystkie zespoły działają zgodnie z ustalonymi planami. 

4) Szczegółowe zasady systemu oceniania i klasyfikowania określają przepisy zawarte w „Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania”, który uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, jest on integralną częścią statutu. (zał. 1). 

5) W szkole mogą być tworzone oddziały integracyjne z zastrzeżeniem § 5 ust. 2. 

6) Zajęcia nadobowiązkowe dydaktyczne i wychowawcze z  uwzględnieniem potrzeb rozwojowych uczniów, będą organizowane na podstawie godzin przydzielonych na ten cel przez organ prowadzący. 

7) Szkoła prowadzi działania mające na celu opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie. 

a) Uczniowie mogą korzystać z zajęć wspomagających proces nauczania i wychowania, prowadzonych przez pedagoga szkolnego, logopedę, rewalidatora i innych. 

8) Szkoła współdziała z poradnią psychologiczno?pedagogiczną, ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom poprzez systematyczny kontakt z przedstawicielami poszczególnych placówek w celu  uzyskania pomocy diagnostyczno-terapeutycznej oraz socjalnej. 

9) Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia uczniów poprzez: 

a) informowanie na bieżąco rodziców o podjętych zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w szkole na zebraniach ogólnych przez dyrektora szkoły i w klasach przez wychowawców,

b) zapoznanie rodziców z obowiązującymi zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 

c) wybór swych delegatów do Rady Rodziców mających prawo do wyrażania opinii i zgłaszania wniosków na temat procesu dydaktycznego i wychowawczego oraz warunków bytowych dzieci, 

d) wspólne działania w organizowaniu imprez szkolnych  i środowiskowych, możliwość anonimowego wypowiedzenia się (za pomocą ankiet) na temat pracy szkoły i wskazania pożądanych kierunków jej rozwoju. 

2. W szkole obowiązuje „Program wychowawczy” (zał. 2)  i „Program profilaktyki”  (zał. 3), który uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Programy te są integralną częścią statutu. 

3. Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki w oddziałach integracyjnych określają odrębne przepisy. § 3

1. Organami szkoły są:

1) Dyrektor szkoły

2) rada pedagogiczna

3) samorząd uczniowski

4) rada rodziców

2. Kompetencje organów szkoły:

1) Dyrektor, który kieruje szkołą, a w szczególności:

a) odpowiada za proces dydaktyczny i wychowawczy,

b) reprezentuje szkołę na zewnątrz,

c) zwołuje posiedzenia rady pedagogicznej i przewodniczy jej obradom,

d) realizuje uchwały rady szkoły oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

e) jest przełożonym wszystkich pracowników szkoły oraz przełożonym i opiekunem uczniów,

f) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

g) dba o harmonijną współpracę wszystkich członków społeczności szkolnej,

h) dysponuje środkami finansowymi szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

i) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły, a w tym:

i.1) wyznacza zakres działania pracowników szkoły, zatrudnia i zwalnia pracowników szkoły,

i.2) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe pracownikom szkoły,

i.3) występuje z wnioskami o wyróżnienia dla pracowników szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

j) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa; o wstrzymaniu wykonania uchwały zawiadamia organ prowadzący oraz Kuratorium Oświaty,

j.1) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

j.2) współdziała w wykonywaniu swoich zadań z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

2) Rada pedagogiczna jest organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Rada Pedagogiczna, którą tworzą dyrektor oraz wszyscy nauczyciele prowadzący stałe zajęcia z uczniami w szkole, działa w oparciu o regulamin. (zał. 4).

3) Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

a) Przedstawiciele uczniów wybrani spośród członków Samorządu Uczniowskiego tworzą Zarząd Samorządu Uczniowskiego,

b) Zasady działania organów samorządu określa regulamin (zał. 5) uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym,

c) Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów,

d) Samorząd może przedstawić radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

d.1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

d.2) prawo do opiniowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz programu wychowawczego,

d.3) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania,

d.4) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania i rozwijania własnych zainteresowań,

d.5) prawo do tworzenia i rozpowszechniania własnych środków przekazu informacji,

d.6) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły, w porozumieniu z dyrektorem,

d.7) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

4) Rada Rodziców jest społecznym organem opiniującym i wnioskodawczym w sprawach wewnętrznych szkoły, współdziałającym z dyrektorem szkoły na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku art. 50,

a) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego, działa na podstawie regulaminu (zał. 6).

b) W skład Rady Rodziców wchodzą po 1 przedstawicielu z rad oddziałowych.

c) Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

c.1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli oraz programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

c.2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, 

c.3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

3. Wymianę informacji między organami szkoły zapewnia możliwość zapraszania na posiedzenia poszczególnych organów przedstawicieli pozostałych.

4. Zasady rozwiązywania konfliktów.

1) Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje uchwały o ile są zgodne z prawem oświatowym. Wstrzymuje wykonywanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący. Rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady, jeżeli w regulaminie je pominięto. Reprezentuje interesy rady na zewnątrz i dba o jej autorytet. Bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami placówki, tj. Radą Rodziców. Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielami a rodzicami. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Szkoły. W swojej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. W związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy i nie sprzyja rozwojowi jej wychowanków. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.

2) W sprawach spornych uczniów ustala się, co następuje:

a) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego SU za pośrednictwem przewodniczącego klasy, 

b) przewodniczący SU w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie, sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.


 

IV. ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 4

1. Statut szkoły określa organizację szkoły z uwzględnieniem przepisów § 5-9.

2. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.

3. W trakcie roku szkolnego mogą być organizowane wyjazdy na tzw. „Zieloną Szkołę”, gdzie prowadzone są zajęcia obowiązkowe i zajęcia nadobowiązkowe oraz działania wychowawcze integrujące zespół klasowy. Program „Zielonej Szkoły” musi być zatwierdzony przez dyrektora szkoły po uzyskaniu akceptacji przez klasowy zespół nauczycielski.

§ 5

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

2. W szkole mogą być tworzone oddziały integracyjne w celu umożliwienia uczniom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić z zastrzeżeniem ust. 4, od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych (z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego realizowanego w warunkach integracji).

3. W przypadku, gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, określoną w ust. 2 liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2.

4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczy określonej w ust. 2 i 3.

5. W zależności od liczebności klas i możliwości zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w klasach IV-VI mogą być tworzone międzyklasowe grupy na zajęciach wychowania fizycznego.

6. W szkole mogą być prowadzone oddziały przedszkolne, w tym oddziały integracyjne, w których realizowany jest program wychowania przedszkolnego. 

7. Do oddziału integracyjnego może być przyjęty tylko jeden uczeń z zaburzeniami zachowania lub autyzmem.

 

§ 6

1. Godzina lekcyjna trwa 45 min. W uzasadnionych przypadkach zajęcia prowadzone są w czasie od 30 do 60 minut z zachowaniem ogólnego tygodniowego czasu zajęć ustalonego w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w § 10 ust. 3. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, a po 3 i 4 lekcji 15 minut. Dopuszcza się wprowadzenie przerwy 5 min. po 6 i 7 lekcji. 

2. Edukacja wczesnoszkolna odbywa się zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem o ramowych planach nauczania. Dyrektor szkoły może przydzielić prowadzenie niektórych zajęć nauczycielom przedmiotowcom. 

§ 7

1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę. 

2. Do świetlicy przyjmowani są wszyscy uczniowie dojeżdżający oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia złożonego przez rodziców (prawnych opiekunów) uczniowie miejscowi.

3. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy mają uczniowie dojeżdżający, a następnie miejscowi z klas I-III.

4. Świetlica prowadzi pozalekcyjne formy pracy opiekuńczo - wychowawczej w grupach nie większych niż 25 osób.

5. Czas pracy świetlicy dostosowany jest do potrzeb uczniów i rodziców, określony corocznie w arkuszu organizacyjnym szkoły.

6. Pracownikami świetlicy są: wychowawcy świetlicy, kierownik świetlicy.

7. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy szkolnej sprawuje kierownik świetlicy. Zakres obowiązków kierownika świetlicy ustala dyrektor szkoły. Świetlica działa zgodnie z regulaminem (zał. 7) 

§ 8

1. Biblioteka, biblioteka multimedialna i czytelnia jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz rozwijaniu zainteresowań czytelniczychuczniów. Biblioteka i czytelnia działa zgodnie z regulaminem (zał. 8).

2. Z biblioteki na terenie szkoły mogą korzystać uczniowie nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Książki wypożyczane są w bibliotece w godzinach określonych w harmonogramie pracy biblioteki oraz zgodnie z regulaminem wypożyczeń. Inne osoby mogą korzystać z biblioteki tylko na miejscu.

3. Do podstawowych zadań biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona zbiorów bibliotecznych,

2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej zwłaszcza o zbiorach własnych,

3) udostępnienie i pomoc w wykorzystaniu biblioteki multimedialnej.

4. Zadania nauczycieli bibliotekarzy:

1) prace pedagogiczne:

a) udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki,

b) prowadzenie działalności informacyjnej i poradnictwa,

c) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa,

d) prowadzenie lekcji bibliotecznych,

e) udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej (zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania),

f) udział w realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów, bibliotekami pozaszkolnymi.

2) prace organizacyjno - techniczne:

a) gromadzenie zbiorów,

b) ewidencja i opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) prowadzenie warsztatu informacyjnego (katalogi, kartoteki, księgozbiór podręczny),

d) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy biblioteki,

e) sporządzanie planów pracy biblioteki.

§ 9

1. Uczniom uczącym się poza miejscem zamieszkania nie zapewnia się internatu lub dowozu.

§ 10

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji roku szklonego opracowany do 30 kwietnia każdego roku przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, w oparciu o aktualne rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

4. Dla uczniów nie uczęszczających na lekcje religii lub zwolnionych z lekcji wf na stałe, szkoła, w porozumieniu z rodzicami, organizuje opiekę zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem. W przypadku, gdy jest to pierwsza lub ostatnia godzina lekcyjna, uczeń może nie przebywać na terenie szkoły – wymagane jest wtedy pisemne oświadczenie rodzica o zapewnieniu dziecku opieki.

5. Uczniowie mający zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego bądź uczniowie, którzy nie posiadają w danym dniu odpowiedniego stroju na lekcję wychowania fizycznego lub obuwia zmiennego na lekcję informatyki, pozostają pod opieką wychowawcy świetlicy.

6. Uczniom nie uczęszczającym do świetlicy szkolnej, zapewniona jest na terenie szkoły opieka nauczycieli od godz. 745. Podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie pozostają pod opieką nauczycieli, zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem dyżurów. Po zakończonych zajęciach uczniowie mają obowiązek opuszczenia szkoły.


 

V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 11

1. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły z uwzględnieniem odpowiednich przepisów określa statut szkoły w § 12 –14.

§ 12

1. W szkole tworzone jest stanowisko wicedyrektora, jeżeli liczba oddziałów jest co najmniej 12. W przypadku mniejszej ilości oddziałów stanowisko wicedyrektora pozostaje lub jest tworzone za zgodą organu prowadzącego.

2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

§ 13

1. W szkole mogą być zatrudnieni dodatkowo (w klasach integracyjnych i przedszkolnych oddziałach integracyjnych) nauczyciele posiadający specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjaliści prowadzący zajęcia rewalidacyjne.

2. Zadania ich są następujące:

1) Pedagog szkolny:

a) rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych,

b) określa formy i sposoby udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

c) organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

d) podejmuje działania profilaktyczno-wychowawcze wynikające z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

e) wspiera działania opiekuńczo-wychowawcze nauczycieli, wynikające z programu wychowawczego szkoły,

f) działa na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

g) współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.

2) Logopeda

a) diagnozuje oraz opracowuje indywidualne programy terapii,

b) kształtuje umiejętność komunikacji u dzieci z zaburzeniami mowy,

c) wspomaga proces usprawniania zaburzeń głosu,

d) wspomaga ucznia w usuwaniu zaburzeń głosu,

e) pracuje na rzecz poszerzania świadomości logopedycznej rodziców podczas konsultacji indywidualnych,

f) pracuje na rzecz poszerzania świadomości logopedycznej pracowników pedagogicznych szkoły poprzez organizowanie i prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych, konsultacji indywidualnych, przekazywanie metodyki pracy specjalistycznej w celu wykorzystania tych umiejętności podczas lekcji, itp.,

g) współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

3) Rewalidator:

a) diagnozuje specyficzne trudności w uczeniu się u poszczególnych uczniów i planuje terapię,

b) organizuje i prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

c) prowadzi dokumentację obrazującą tok postępowania terapeutycznego,

d) współpracuje z gronem pedagogicznym szkoły, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, innymi placówkami specjalistycznymi oraz z rodzicami dziecka.

4) Nauczyciel wspierający - z wykształceniem z zakresu pedagogiki specjalnej i opiekuńczej, nauczania początkowego i umiejętnościami wychowawczo – terapeutycznymi

a) czuwa nad modyfikacją programów dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych i szczególnie uzdolnionych, 

b) wykazuje troskę o elementy wspólne w nauczaniu różnych przedmiotów przy jednoczesnym wspomaganiu rozwoju indywidualnego dziecka niepełnosprawnego (opracowuje programy indywidualne dostosowane do możliwości dziecka niepełnosprawnego i odpowiada za postępy tego dziecka), 

c) integruje pracę nauczycieli przedmiotowych,

d) wspiera rodziny w zadaniach wychowawczych i opiekuńczych,

e) ściśle współpracuje z placówkami wspierającymi rozwój dziecka niepełnosprawnego (poradnie psychologiczno - pedagogiczne, ośrodki specjalistyczne),

f) realizuje program wychowawczy ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dla inności i do życia w rodzinie, a także prowadzi zajęcia rewalidacyjne.

§ 14

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. 

2. Dyrektor szkoły tworzy zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu.

§ 15

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. Wychowawcę powołuje dyrektor szkoły powierzając każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby wychowawca prowadził swoją klasę przez cały tok nauczania, szczególnie w klasach I-III. W przypadku klas integracyjnych (IV-VI) możliwe jest, by wychowawcą był nauczyciel wspierający.

3. Formy spełnienia zadań nauczyciela wychowawcy są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. Wychowawca w szczególności:

1) Otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków.

2) Wspólnie z uczniami i ich rodzicami planuje i organizuje zajęcia integrujące klasę. 

3) Ustala treść i opracowuje indywidualny program wychowawczy klasy i zgodnie z nim ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy. 

4) Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale.

5) Utrzymuje na bieżąco kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci, wspierania pracy wychowawczej rodziców, włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły.

6) Organizuje według ustalonego harmonogramu spotkania z rodzicami poświęcone omówieniu w/w spraw.

7) Wychowawca ma obowiązek poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej ocenie semestralnej i rocznej zgodnie z zasadami zawartymi w „Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania”.

8) Współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

9) Ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrekcji oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek, instytucji oświatowych i naukowych.

10) Wychowawca klasy prowadzi dokumentację klasy, składa sprawozdania z przebiegu i efektów pracy z klasą, rodzicami, innymi nauczycielami i specjalistami.


 

VI. SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 16

1. Do szkoły przyjmowani są uczniowie zamieszkali w rejonie szkoły określonym przez organ prowadzący.

2. W miarę wolnych miejsc w oddziałach mogą być przyjmowani uczniowie zamieszkali poza rejonem.

3. Do klas integracyjnych przyjmowani są uczniowie niepełnosprawni na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego realizowanego w warunkach integracjiwydanych przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, a pozostali uczniowie za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

4. Na przełomie maja i czerwca odbywa się spotkanie organizacyjne z rodzicami dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej.

5. Kwalifikacja uczniów do klas integracyjnych odbywa się w następujący sposób:

1) Podania o przyjęcie dziecka posiadającego orzeczenie wymienione w § 16.3 do I klasy i przyjmowane są w terminie do końca kwietnia w roku szkolnym poprzedzającym podjęcie nauki przez dziecko.

2) Do kl. II - VI prowadzone będą jedynie przyjęcia uzupełniające w przypadku dysponowania wolnymi miejscami.

3) Z dziećmi i rodzicami, którzy złożyli komplet dokumentów odbywa się spotkanie organizacyjne.

4) Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do klasy integracyjnej w szkole podejmuje zespół w składzie: dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły, pedagog szkolny, wychowawcy klas I, a w przypadku zapisów uzupełniających wychowawca klasy, o przyjęcie do której ubiega się uczeń, psycholog z poradni psychologiczno - pedagogicznej współpracujący ze szkołą.

5) Podejmując ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do klasy integracyjnej komisja kieruje się realnymi możliwościami stworzenia dziecku w naszej szkole optymalnych warunków do rozwoju.

6) Informację o decyzji w sprawie przyjęcia dziecka do szkoły rodzic (prawny opiekun) otrzymuje do dnia 15 maja.

6. Prawa ucznia, z uwzględnieniem praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka, są szczegółowo opisane w Regulaminie Szkoły (zał. 9).

 

7. Obowiązki ucznia są szczegółowo opisane w Regulaminie Szkoły i uwzględniają obowiązki w zakresie:

1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,

2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach,

3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,

4) warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły,

5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.

8. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:

1) Rodzic (prawny opiekun) może złożyć pisemną skargę z uzasadnieniem na ręce Dyrektora szkoły.

2) Skargę rozpatruje zespół – kolegium dyrektora w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnej skargi wymienionej w pkt. 1). Dyrektor może powołać do pracy w zespole dodatkowe osoby w zależności od potrzeb.

9. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów.

1) Wyróżnienia i nagrody za wzorową postawę i szczególne osiągnięcia w nauce oraz pracy dla społeczności szkolnej.

2) Upomnienia i kary za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkoły, za lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych, za naruszenie porządku szkolnego, łamanie prawa.

3) Szkoła powiadamia rodziców ucznia o otrzymaniu przez ucznia nagrody lub o zastosowaniu wobec niego kary.

4) Szczegółowy opis nagród i kar znajduje się w Regulaminie Szkoły.

10. Tryb odwoławczy od udzielonych kar.

1) Rodzic (prawny opiekun) może złożyć pisemne odwołanie z uzasadnieniem, na ręce dyrektora szkoły, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od otrzymania informacji o udzielonej karze.

2) Odwołanie rozpatruje zespół – kolegium dyrektora. Dyrektor może powołać do pracy w zespole dodatkowe osoby w zależności od potrzeb. 

3) Zespół rozpatruje odwołanie, podejmuje decyzję i udziela pisemnej odpowiedzi w ciągu 7 dni od daty wpływu pisma od rodziców (prawnych opiekunów). Decyzja zespołu jest ostateczna.

11. Czynności związane z nieobecnością ucznia w szkole:

1) Każda nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona według opisu zawartego w Regulaminie Szkoły.

2) W przypadku ciągłej nieobecności trwającej dłużej niż pięć dni, rodzic zobowiązany jest powiadomić wychowawcę klasy o przyczynach nieobecności,

3) W przypadku planowanej dłuższej nieobecności ucznia, rodzic zobowiązany jest do pisemnego poinformowania o niej szkoły oraz uzgodnienie z nauczycielami sposobu uzupełnienia programowych treści nauczania.

12. Na terenie szkoły obowiązuje noszenie przez uczniów stroju według opisu znajdującego się w Regulaminie Szkoły.

13. Organizacje uczniowskie:

1) W szkole działają koła i organizacje, których celem jest działalność wychowawcza wśród młodzieży oraz rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Na początku roku szkolnego przedstawiają one swoje plany pracy, które znajdują się w dokumentacji szkoły.

2) Dyrektor szkoły przydziela każdej organizacji opiekuna spośród nauczycieli.

3) Każda organizacja posiada roczny plan pracy, w oparciu o który prowadzi swoją działalność.

4) Rodzice przyjmowanego ucznia do szkoły zapoznają się z ofertą wychowawczą proponowaną w programie wychowawczym szkoły.

5) Rodzice mają prawo do decydowania o procesie wychowania dziecka w szkole. 

6) Obowiązkiem rodziców jest:

a) zapisanie dziecka do szkoły do końca kwietnia w roku, w którym dziecko kończy 6 lat, 

b) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

c) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

d) systematyczne kontaktowanie się z wychowawcą i nauczycielami.

7) Rodzice w miarę możliwości mogą udzielać pomocy organizacyjneji materialnej szkole.

8) Formy współpracy z nauczycielami i dyrekcją określa regulamin rady rodziców.

9) Wywiadówki, zebrania, uroczystości szkolne to doskonała okazja do wymiany poglądów, podjęcia konkretnych działań, które w najlepszy sposób służyłyby wspieraniu rozwoju dziecka oraz rodziny. 

14. Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:

1) Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia sprzętu elektronicznego, w tym: urządzeń multimedialnych, gier elektronicznych, itp.

2) Używanie przez uczniów telefonów komórkowych na terenie szkoły szczegółowo opisuje Regulamin Szkoły.

3) W sytuacjach awaryjnych istnieje możliwość korzystania z telefonu w sekretariacie szkoły.


 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 18

1. Szkoła posiada sztandar oraz ceremoniał szkolny obowiązujący zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 19

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Prace administracyjne szkoły wykonuje sekretarz szkoły.

3. Obsługę finansową szkoły prowadzi zatrudniona w szkole księgowa i główna księgowa. Siedziba księgowości znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Przytocznej przy ulicy Rokitniańskiej.

4. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

Kontakt

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Kusocińskiego
ul. Polna 17
66-340 Przytoczna
tel./fax (95) 749 43 22
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Konto

NIP: 596-15-64-309     regon: 210205194

Konto Rady Rodziców:
Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz o/Przytoczna
nr konta: 12 8367 0000 0052 2397 8000 0001

Jesteś tutaj: Home O szkole O szkole Statut