Regulamin Rady Pedagogicznej

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej
- ZAŁĄCZNIK NR 4 DO STATUTU SZKOŁY


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statutu Szkoły.

§ 2

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.

2. Rada Pedagogiczna realizuje swoje zadania statutowe dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

Rozdział II

Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej

§ 3

1. Podstawowym zadaniem Rady Pedagogicznej jest planowanie i analizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

§ 4

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a) zatwierdzanie planów pracy szkoły, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,

b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,

d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

f) zatwierdzanie wniosków komisji lub zespołów powołanych przez Radę Pedagogiczną.

§ 5

1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b) projekt planu finansowego szkoły,

c) wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

e) kandydatury osób do powierzenia funkcji kierowniczych w szkole.

§ 6

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian.

§ 7

1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.

Rozdział III

Ogólne zasady działania Rady Pedagogicznej

§ 8

1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

§ 9

1. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć osoby odbywający praktykę pedagogiczną w szkole.

2. W zebraniach Rady Pedagogicznej może brać udział przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny na szkołą oraz przedstawiciel organu prowadzącego szkołę.

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

4. Osoby, o których mowa w ust. 2-3 uczestniczą w tej części zebrania Rady Pedagogicznej, która dotyczy ich zakresu spraw.

5. Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Pedagogicznej, nie biorą udziału w głosowaniach.

6. W części zebrania Rady Pedagogicznej, w której rozpatrywane są wnioski o skreślenie z listy uczniów, mogą uczestniczyć za zgodą Rady Pedagogicznej rodzice lub prawni opiekunowie uczniów i uczniowie, których wnioski dotyczą. Przed podjęciem uchwały rodzice lub prawni opiekunowie uczniów i uczniowie z zebrania wychodzą.

§ 10

1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są:

a) przed rozpoczęciem roku szkolnego,

b) w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów,

c) po zakończeniu pierwszego okresu oraz rocznych zajęć szkolnych w celu przedstawienia przez dyrektora szkoły ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,

d) w ramach szkoleń wynikających z potrzeb w danym roku szkolnym,

e) w miarę bieżących potrzeb.

2. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane również w trybie nadzwyczajnym na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz z inicjatywy:

a) przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

b) Rady Rodziców,

c) organu prowadzącego szkołę,

d) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

3. Wystąpienia o organizację zebrania Rady Pedagogicznej w trybie nadzwyczajnym kierowane są w formie pisemnej do przewodniczącego.

4. Wystąpienia o organizację zebrania Rady Pedagogicznej w trybie nadzwyczajnym powinny określać przyczynę zorganizowania zebrania oraz określać pożądany termin jego przeprowadzenia.

5. Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi jej przewodniczący.

6. W szczególnych przypadkach przewodniczący Rady Pedagogicznej może powierzyć prowadzenie zebrania Rady Pedagogicznej innemu nauczycielowi zatrudnionemu w szkole.

7. W przypadku długotrwałej choroby dyrektora szkoły, funkcję przewodniczącego Rady Pedagogicznej pełni zastępca lub członek Rady Pedagogicznej wskazany przez organ prowadzący.

8. W przypadku nagłej choroby dyrektora szkoły, gdy nie ma możliwości przełożenia zebrania Rady Pedagogicznej, prowadzenie zebrania można powierzyć wybranemu członkowi Rady Pedagogicznej. Wyboru dokonuje się w drodze głosowania.

9. Propozycję kandydatury na przewodniczącego zebrania może zgłosić każdy z członków Rady Pedagogicznej. Przewodniczącym zostaje osoba, która uzyska największą liczbę głosów w głosowaniu.

10. Pod nieobecność dyrektora szkoły z powodu nagłej choroby, Rada Pedagogiczna nie podejmuje innych uchwał, niż te, które zostały ujęte w propozycji porządku obrad, z wyjątkiem uchwały dotyczącej wystąpienia z wnioskiem o odwołanie dyrektora ze stanowiska, gdy dyrektor szkoły wyraźnie uniemożliwia Radzie Pedagogicznej podjecie uchwały w tej sprawie.

11. Przewodniczący o terminie i proponowanym porządku zebrania powiadamia wszystkich członków Rady Pedagogicznej przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

12. Nadzwyczajne zebranie Rady Pedagogicznej może być zorganizowane w dniu powiadomienia.

13. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

14. Termin i proponowany porządek zebrania Rady Pedagogicznej przewodniczący podaje do wiadomości wydając zarządzenie, którego ksero umieszczane jest na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.

Rozdział IV

Szczegółowe zasady działania Rady Pedagogicznej

§ 11

1. Przewodniczący Rady Pedagogicznej w szczególności:

a) przygotowuje, zwołuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej,

b) podpisuje uchwały Rady Pedagogicznej,

c) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

d) monitoruje stopień realizacji podjętych uchwał przez Radę Pedagogiczną,

e) informuje Radę Pedagogiczną o stopniu realizacji podjętych uchwał,

f) podpisuje protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej,

g) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa (jako dyrektor szkoły).

2. Przygotowanie zebrania Rady Pedagogicznej przez przewodniczącego polega w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków Rady Pedagogicznej o terminie zebrania – z uwzględnieniem daty i godziny rozpoczęcia oraz o miejscu i proponowanym porządku zebrania.

§ 12


1. Członek Rady Pedagogicznej ma prawo do:

a) czynnego udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej,

b) składania wniosków i projektów uchwał,

c) udziału w pracach w stałych lub doraźnych komisjach lub zespołach powołanych przez Radę Pedagogiczną.

2. Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:

a) czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Pedagogicznej i jej komisjach lub zespołach, do których został powołany,

b) nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,

c) współtworzenia na zebraniach Rady Pedagogicznej atmosfery życzliwości i koleżeństwa,

d) realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Pedagogicznej,

e) składania sprawozdań z wykonania powierzonych zdań.

3. W szczególnych przypadkach losowych członek Rady Pedagogicznej może być zwolniony z udziału w zebraniu, za zgodą dyrektora szkoły.

4. Nieobecny członek Rady Pedagogicznej na zebraniu, zobowiązany jest do zaznajomienia się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu i potwierdzenia znajomości postanowień własnoręcznym podpisem.

§ 13

1. Porządek zebrania zatwierdza Rada Pedagogiczna.

2. Głosowanie w sprawie porządku zebrania odbywa się po otwarciu przez przewodniczącego zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności (quorum).

3. Bezpośrednio przed głosowaniem w sprawie porządku zebrania, członkowie Rady Pedagogicznej mogą zgłaszać propozycje zmian w porządku zebrania.

4. Propozycje zmian w porządku zebrania może również złożyć przewodniczący.

5. Propozycje zmian w porządku zebrania przewodniczący poddaje pod głosowanie Rady Pedagogicznej.

§ 14

1. Rada Pedagogiczna powołuje:

a) klasowe zespoły wychowawcze:

1) klas I-III,

2) klas IV-VI,

b) nauczycielskie zespoły przedmiotowe:

1) przedmiotów humanistycznych,

2) przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,

c) wspomagające zespoły:

1) zespół klasowy,

2) zespół integracyjny,

3) zespół diagnoz,

4) zespół promocji szkoły,

5) kolegium dyrektora,

d) inne stałe lub doraźne komisje lub zespoły, których działalność może dotyczyć wybranych zagadnień.

2. Utworzenie i likwidację oraz ustalenie składu osobowego zespołu, komisji ustala Rada Pedagogiczna.

3. Zespół prowadzą działalność zgodnie z określonymi zadaniami w Statucie Szkoły.

4. Pracą komisji lub zespołu kieruje przewodniczący wybrany przez członków komisji lub zespołu.

5. Przewodniczący komisji lub zespołu, na koniec roku szkolnego, a w razie potrzeb po I semestrze składa Radzie Pedagogicznej sprawozdanie z pracy.

6. Komisje i zespoły pracują według opracowanych przez siebie planów.

7. Przewodniczący komisji i zespołów, w terminie do końca września każdego roku składają dyrektorowi szkoły projekt planu pracy na dany rok szkolny.

Rozdział V

Tryb podejmowania uchwał

§ 15

1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

2. Wnioski Rady Pedagogicznej przyjmowane są w drodze uchwał.

3. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów „za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Pomija się głosy „wstrzymujące się”.

§ 16

1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym.

§ 17

1. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Pedagogicznej.

2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują przez podniesienie ręki.

3. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.

§ 18

1. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały w sprawach personalnych lub na wniosek członka Rady Pedagogicznej, przyjęty w głosowaniu jawnym.

2. W głosowaniu tajnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

3. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna, wybierana spośród członków Rady Pedagogicznej uczestniczących w zebraniu.

§ 19

1. Rada Pedagogiczna przy wyborze swoich przedstawicieli do Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły przeprowadza głosowanie tajne.

2. Na karcie do głosowania kandydaci umieszczeni są alfabetycznie.

3. Przedstawicielami Rady Pedagogicznej zostają ci kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów.

4. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów na miejscu uprawniającym do udziału w Komisji Konkursowej, zarządza się powtórne głosowanie, pomiędzy tymi kandydatami.

§ 20

1. wstrzymaniu wykonania uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

Rozdział VI

Dokumentowanie zebrań

§ 21

1. Z zebrania Rady Pedagogicznej sporządza się protokół oraz listę obecności pod protokołem.

§ 22

1. Członkowie Rady Pedagogicznej dokumentują swój udział na zebraniu podpisem pod protokołem.

2. Listę obecności podpisuje przewodniczący Rady Pedagogicznej i protokolant.

3. Rada Pedagogiczna spośród swoich członków wybiera dwóch protokólantów.

4. Rada Pedagogiczna wybiera protokolantów na okres roku szkolnego.

5. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej powinien zawierać:

a) numer i datę zebrania,

b) numery podjętych uchwał,

c) stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum,

d) wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie w zebraniu uczestniczyły),

e) zatwierdzony porządek zebrania,

f) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

g) przebieg zebrania (streszczenie wystąpień i dyskusji),

h) treść zgłoszonych wniosków,

i) podjęte uchwały i wnioski,

j) podpisy przewodniczącego, protokolanta oraz wszystkich członków RP.

§ 23

1. Protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej numerowane są w ramach roku szkolnego.

2. Zebrania i uchwały Rady Pedagogicznej numeruje się cyframi arabskimi.

3. Protokoły z zebrań muszą być przepisane na czysto do księgi protokołów w ciągu 3 dni od czasu posiedzenia Rady Pedagogicznej.

4. Nieobecni członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do zapoznania się z treścią protokołu w terminie 14 dni od daty jego sporządzenia.

5. Członkowie Rady Pedagogicznej zapoznają się z treścią protokołu w gabinecie dyrektora szkoły.

6. Księga protokołów nie może być wynoszona poza budynek szkoły.

7. Prawo wglądu do protokołów zebrań Rady Pedagogicznej mają upoważnieni pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i organu prowadzącego.

§ 24

1. Księga protokołów zawiera ponumerowane strony.

2. Na ostatniej stronie księgi protokołów umieszcza się adnotację: „Księga zawiera ……. ponumerowanych stron i obejmuje okres od …… do ……”. Pod adnotacją umieszcza się pieczęć szkoły oraz podpis dyrektora szkoły.

§ 25

1. Treść uchwał Rady Pedagogicznej wpisuje się w całości do księgi protokołów.

2. Uchwały Rady Pedagogicznej z zakresu nowelizacji dokumentów szkolnych stanowią dokument odrębny, który jest załącznikiem do protokołu z zebrania. W protokole jedynie się odnotowuje, że podjęto uchwałę w danej sprawie.

3. Dyrektor szkoły prowadzi oddzielny rejestr wszystkich uchwał Rady Pedagogicznej także tych z zakresu nowelizacji dokumentów szkolnych.

§ 26

1. Protokół z poprzedniego zebrania Rady Pedagogicznej przyjmuje się na następnym zebraniu.

2. Przyjęte przez Radę Pedagogiczną poprawki i uzupełnienia do protokołu z poprzedniego zebrania umieszcza się w protokole zebrania, na którym poprawki i uzupełnienia zostały przyjęte.

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu umieszcza wyłącznie protokolant.

4. Przyjęcie protokołu odbywa się przez głosowanie jawne zwykłą większością głosów.

5. Członkowie Rady Pedagogicznej potwierdzają przyjęcie protokołu własnoręcznym podpisem.

§ 27

1. Protokoły z zebrań komisji i zespołów powołanych przez Radę Pedagogiczną stanowią dokumentację pracy Rady Pedagogicznej.

2. Za przechowywanie protokołów z zebrań komisji i zespołów odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 28

1. Rada Pedagogiczna po opracowaniu regulaminu działania przyjmuje go w drodze uchwały.

2. Nowelizację regulaminu działania Rady Pedagogicznej wprowadza się aneksem w drodze uchwały.

3. Nowelizacja regulaminu może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych zapisów.

4. Jeżeli liczba zmian w regulaminie działania Rady Pedagogicznej jest znaczna, przewodniczący opracowuje i przedkłada Radzie Pedagogicznej tekst jednolity.

§ 29

1. Traci moc Regulamin Rady Pedagogicznej uchwalony 26.09.2001r.

§ 30

1. Regulamin działania Rady Pedagogicznej wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały (uchwała nr 181 z dnia 09.03.2010r.).

Kontakt

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Kusocińskiego
ul. Polna 17
66-340 Przytoczna
tel./fax (95) 749 43 22
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Konto

NIP: 596-15-64-309     regon: 210205194

Konto Rady Rodziców:
Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz o/Przytoczna
nr konta: 12 8367 0000 0052 2397 8000 0001

Jesteś tutaj: Home Statut i dokumenty Statut Regulamin Rady Pedagogicznej