Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej

 

 Podstawa prawna:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7. IX. 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami)
 2. Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Kusocińskiego w Przytocznej
 3. Konwencja o Prawach Dziecka

 

Preambuła:

 • Wszyscy uczniowie szkoły stanowią wspólnotę, której członkowie posiadają równe prawa.
 • Rada Samorządu Uczniowskiego jest reprezentacją uczniów szkoły.
 • Samorząd organizuje uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły, uczy demokratyzacji oraz rozwija poczucie odpowiedzialności w wypełnianiu obowiązków.
 • Kształtowanie i pogłębianie uczuć patriotycznych, rozwijanie szacunku dla symboli narodowych i regionalnych.
 • Propagowanie właściwych postaw etycznych (przeciwstawianie się złu, koleżeństwo, tolerancja, szacunek dla osób starszych, pomoc potrzebującym, poszanowanie wspólnego mienia).
 • Organizowanie imprez rozrywkowych na terenie szkoły.

 

Rozdział I

Nazwa, siedziba, charakter prawny

 

Art. 1

W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.

Art. 2

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Art.. 3

Samorząd działa zgodnie z Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. oraz Statutem Szkoły.

Rozdział II

Kompetencje i prawa Samorządu

Art. 4

Samorząd może przedstawić Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich:

 1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania i programem wychowawczym, z ich treścią, celami i stawianymi wymogami.
 2. Prawo jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 3. Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiając zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
 4. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły oraz radą Rodziców.
 5. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu lub akceptacji nauczyciela zapropowanego przez grono pedagogiczne.

 

Rozdział III

Organy Samorządu

Art. 5

Organami Samorządu są:

 1. Przewodniczący Samorządu
 2. Rada Samorządu

Art. 6

Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok

Przewodniczący Samorządu

Art. 7

Przewodniczący Samorządu wybierany jest w wyborach powszechnych przez uczniów klas IV – VI, nauczycieli oraz personel szkoły

Art. 8

Do kompetencji Przewodniczącego samorządu należy w szczególności:

 1. Utworzenie Rady Samorządu
 2. Reprezentowanie Samorządu wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
 3. Kierowanie pracą Samorządu.
 4. Organizowanie współpracy Rady Samorządu z Samorządami klasowymi i organizacjami działającymi w szkole

Rada Samorządu

Art. 9

Radę Samorządu tworzą:

 1. Przewodniczący Samorządu
 2. Zastępca Przewodniczącego
 3. Sekretarz
 4. Członkowie

Art. 10

Zebrania Rady Samorządu zwołuje Przewodniczący nie rzadziej niż dwa razy w semestrze.

 

 

Art. 11

Do kompetencji Rady Samorządu należą:

 1. Opracowanie planu pracy Samorządu
 2. Zdanie sprawozdania ze swojej pracy
 3. Zorganizowanie referendum oraz opracowanie ankiet w sprawach ważnych dla uczniów i szkoły.
 4. Reprezentowanie opinii uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców
 5. Podejmowanie uchwał o zmianie regulaminu Samorządu
 6. Wybór lub akceptacja nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu.

Art. 12

Uchwały rady Samorządu podejmowane są większością głosów przy obecności przynajmniej 2/3 głosów

Rozdział IV

Opiekun Samorządu

Art. 13

Opiekun Samorządu nie jest członkiem Samorządu lecz Rady Pedagogicznej

Art. 14

Opiekę nad Samorządem przydziela przedstawicielowi Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły.

Art. 15

Kadencja Opiekuna Samorządu trwa jeden rok. W przypadku wyrażenia chęci dalszej pracy kadencja zostaje przedłużona.

 

Art. 16

Zadaniami opiekuna są:

 1. Czuwanie nad pracą Samorządu
 2. Pośredniczenie między uczniami a nauczycielami
 3. Doradzanie i wspomaganie inicjatywy uczniowskiej.
 4. Pośredniczenie w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.

Rozdział V

Rzecznik Praw Ucznia

Art. 17

Po dokonaniu wyboru Rady Samorządu Uczniowskiego, jego Przewodniczący ogłasza wśród uczniów wybory Rzecznika Praw Uczniów.

Art. 18

Rzecznikiem może być każdy przedstawiciel Rady Pedagogicznej

Art. 19

Problemy, jakie zgłoszone do Rzecznika, winny być niezwłocznie przekazane Samorządowi i opiekunowi Samorządu

Rzecznik jest obecny na zebraniu SU, podczas którego problem zostanie rozwiązany.

Art. 20

Kadencja Rzecznika trwa 1 rok, w przypadku wyrażenia chęci dalszej pracy zostaje przedłużona po akceptacji jej przez Samorząd.

 

 

Rozdział VI

Regulamin wyborów Samorządu Uczniowskiego

Art. 21

Wybory przeprowadza komisja wyborcza składająca się a czterech osób (po jednym przedstawicielu grupy wiekowej IV – VI oraz opiekun SU). W przypadku, gdy przewodniczący danej klasy jest kandydatem w wyborach, w skład komisji wchodzi zamiast niego jego zastępca, a jeżeli on jest również kandydatem w wyborach, to w skład komisji wchodzi trzeci członek rady klasowej.

Art. 22

Do obowiązków komisji wyborczej należą:

 1. Wywieszenie w szkole plakatów poszczególnych kandydatów
 2. Przygotowanie i organizacja wyborów
 3. Przeprowadzenie wyborów
 4. Obliczenie głosów
 5. Sporządzenie protokołu
 6. Ogłoszenie wyników.

Art. 23

W wyborach na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego ma prawo kandydować każdy uczeń klas IV – VI, który w poprzednim roku szkolnym uzyskał co najmniej dobra ocenę z zachowania. Jeżeli kandydatów na dwa dni przed wyborami jest mniej niż 4, to w klasach IV – VI, z których nie ma kandydatów, wybierana jest przez ogół uczniów danej klasy jedna osoba, jako kandydat do Samorządu.

Art. 24

Członkami SU zostaje 6 kandydatów z największą liczbą głosów, przy czym kandydat, który uzyska największą liczbę głosów, zostaje przewodniczącym, a kandydat z drugą ilością głosów zostaje zastępcą przewodniczącego samorządu uczniowskiego.

Art. 25

Jeżeli któryś z członków zarządów przestanie być uczniem szkoły w trakcie roku szkolnego, to wolne miejsce zajmuje kandydat z następną ilością głosów.

Rozdział VII

Finanse Samorządu

Art. 26

Samorząd ma prawo organizować zbiórki surowców wtórnych, aukcje prac uczniów itp. w celu zdobycia środków na potrzeby prowadzenia swojej działalności w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły i Radą Rodziców.

Rozdział VIII

Dokumentacja Samorządu

Art. 27

Dokumentację Samorządu stanowią;

 1. Regulamin SU
 2. Protokoły zebrań
 3. Sprawozdania z działalności

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 1. Traci moc regulamin samorządu z dnia 07.12.2010r.
 2. Regulamin wchodzi w życie 13.09.2012r.

Kontakt

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Kusocińskiego
ul. Polna 17
66-340 Przytoczna
tel./fax (95) 749 43 22
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Konto

NIP: 596-15-64-309     regon: 210205194

Konto Rady Rodziców:
Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz o/Przytoczna
nr konta: 12 8367 0000 0052 2397 8000 0001

Jesteś tutaj: Home Statut i dokumenty Statut Regulamin Samorządu Uczniowskiego